http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/50389

ACORD din 11 aprilie 1955 privind Corporatia Financiară Internationala*) (Amendat prin rezolutiile din 21 septembrie 1961 şi 1 septembrie 1965)

EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 30 martie 1991


Notă *) Traducere. Guvernele în numele cărora se semneaza acest acord convin urmatoarele:

Articolul INTRODUCTIV

Corporatia Financiară Internationala (denumita de acum înainte corporatia) este infiintata şi va functiona potrivit urmatoarelor prevederi:

Articolul 1

Scopul

Scopul corporatiei este sa promoveze dezvoltarea economica prin incurajarea cresterii întreprinderilor productive private din tarile membre, indeosebi în zonele mai puţin dezvoltate, completind astfel activităţile Băncii Internationale pentru Reconstructie şi Dezvoltare (denumita de-acum înainte banca).

Pentru realizarea acestui scop, corporatia:

I. va acorda asistenţa, în asociaţie cu investitori particulari, pentru finantarea infiintarii, îmbunătăţirii şi dezvoltării întreprinderilor productive particulare care să contribuie la dezvoltarea tarilor membre prin investitii, fără garantarea rambursarii de către guvernul respectiv, în cazul în care nu este disponibil suficient capital particular, în condiţii rezonabile;

II. va incerca sa aduca laolalta posibilitatile de investitii, capitalul particular şi strain şi conducerea competenţa;

III. va incerca sa stimuleze şi sa ajute la crearea condiţiilor care să conduca la fluxul capitalului intern şi strain în investitii productive în tarile membre.Corporatia se va calauzi în luarea deciziilor după prevederile acestui articol.

Articolul 2

Calitatea de membru şi capitalul

Secţiunea 1 Calitatea de membru

a) Membrii fondatori ai corporatiei vor fi acei membri ai băncii inscrisi în lista „A” anexata, care vor accepta calitatea de membru al Corporatiei la data sau inaintea datei specificate în art. IX, secţiunea 2 (c).

b) Calitatea de membru va fi deschisa şi altor membri ai băncii la acele date şi în concordanta cu acele condiţii pe care le va stabili corporatia.

Secţiunea 2 Capitalul de baza

a) Capitalul de baza autorizat al corporatiei va fi de 100.000.000 dolari S.U.A.*).––––-

Notă *) La 3 septembrie 1963 capitalul de baza autorizat a fost majorat la 110.000.000 dolari S.U.A., impartit în 110.000 acţiuni a cite 1.000 dolari fiecare. La 2 noiembrie 1977, capitalul de baza autorizat a fost majorat la 650.000.000 dolari S.U.A., impartit în 650.000 acţiuni a cite 1.000 dolari fiecare. La 26 decembrie 1985 capitalul de baza autorizat a fost majorat la 1.300.000.000 dolari S.U.A., impartit în 1.300.000 acţiuni a cite 1.000 dolari S.U.A. fiecare.

b) Capitalul de baza autorizat va fi divizat în 100.000 acţiuni avînd o valoare paritara de 1.000 dolari S.U.A. fiecare. Oricare din actiunile care nu au fost subscrise initial de membrii fondatori vor fi disponibile subscrierii ulterioare, potrivit secţiunii 3 d) din acest articol.

c) Volumul capitalului de baza autorizat poate fi majorat oricînd de către Consiliul guvernatorilor, după cum urmeaza:

(i) printr-o majoritate de voturi exprimate în cazul în care cresterea este necesară în scopul emiterii de acţiuni la capitalul de baza pentru subscrierea initiala a membrilor, altii decit membrii fondatori, cu condiţia ca totalul oricăror cresteri autorizate în conformitate cu acest paragraf sa nu depăşească 10.000 acţiuni;

(îi) în oricare alt caz, printr-o majoritate de trei pătrimi din totalul puterii de vot.

d) În cazul unei majorări autorizate în conformitate cu paragraful c (îi) de mai sus, fiecare membru va avea ocazia sa subscrie, potrivit condiţiilor pe care le va decide corporatia, intr-o proportie din cresterea capitalului de baza echivalenta cu proportia capitalului sau subscris faţă de capitalul total de baza al corporatiei, dar nici un membru nu va fi obligat sa subscrie la o parte din capitalul majorat.e) Emiterea de acţiuni la capitalul de baza, altele decit cele subscrise fie prin subscrierea initiala, fie conform paragrafului

d) de mai sus, va necesita o majoritate de trei pătrimi din totalul puterii de vot.

f) Actiunile capitalului de baza al corporatiei vor fi disponibile pentru subscrierea numai de către membri şi vor fi emise numai pentru membri.

Secţiunea 3 

Subscrieri

a) Fiecare membru fondator va subscrie numărul de acţiuni din capitalul de baza stabilit în dreptul numelui sau din lista „A”. Numărul acţiunilor din capitalul de baza ce va fi subscris de alti membri va fi determinat de corporatie.

b) Actiunile din capitalul de baza subscrise initial de membrii fondatori vor fi emise la paritate.

c) Subscrierea initiala a fiecarui membru fondator va fi platibila în intregime în termen de 30 de zile de la ultima dintre: fie data la care corporatia îşi începe operaţiunile conform art. IX, secţiunea 3 b), fie data la care respectivul fondator devine membru, sau la o dată ulterioară pe care o va hotari corporatia. Plata se va face în aur sau în dolari S.U.A. ca răspuns la o cerere a corporatiei care va specifică locul sau locurile pentru efectuarea platii.

d) Preţul şi alte condiţii ale subscrierii de acţiuni la capitalul de baza, altele decit subscrierea initiala de către membrii fondatori, vor fi determinate de corporatie.

Secţiunea 4 Limitarea raspunderii

În virtutea calităţii sale de membru, nici un membru nu este răspunzător pentru oblibaţiile corporatiei.

Secţiunea 5 Restrictie asupra transferurilor şi grevarii acţiunilor

Actiunile din capitalul de baza nu vor fi oferite drept garantii sau grevate, în nici un fel, şi vor fi transferabile numai corporatiei.

Articolul 3

Operaţiuni

Secţiunea 1 Operaţiuni de finanţare

Corporatia poate face investitii din fondurile sale în întreprinderi productive particulare de pe teritoriile membrilor săi. Existenta unui interes guvernamental sau a altui interes public intr-o astfel de intreprindere nu va împiedica corporatia de a face o investiţie în aceasta.

Secţiunea 2 Forme de finanţare*)

Corporatia poate face investitii din fondurile sale sub forma sau formele pe care le considera corespunzătoare condiţiilor. (Amendat la 21 septembrie 1961).

––––-

Notă *) Text original: „a) Finantarea de către corporatie nu va lua forma investitiilor în capitalul de baza. Corporatia poate face investitii din fondurile sale sub forma sau formele pe care le considera corespunzătoare condiţiilor incluzind (dar fără a limita) investiţiile deţinătorului de acţiuni care îi dau dreptul de a participa la cistiguri şi dreptul de a subscrie la capital, sau de a transforma investitia în capital.”

„b) Corporatia nu-şi va exercita ea insasi vreun drept de a subscrie la capital sau de a transforma investiţiile în capital.”

Secţiunea 3 Principii operationale

Operaţiunile corporatiei se vor conduce după urmatoarele principii:

(i) Corporatia nu va intreprinde nici o finanţare pentru care, după opinia sa, s-ar putea obtine capital particular suficient în condiţii rezonabile;

(îi) Corporatia nu va finanta o intreprindere de pe teritoriile vreunui membru, dacă membrul are obiectii asupra acestei finanţări;

(iii) Corporatia nu va impune condiţii ca sumele din finanţare să fie cheltuite pe teritoriile unei anumite tari;

(iv) Corporatia nu îşi va asuma raspunderea pentru conducerea vreunei întreprinderi în care a investit şi nu va exercita drepturi de vot în acest scop sau în alt scop care, după opinia sa, este de domeniul controlului conducerii*). (Amendat în 21 septembrie 1961);


Notă *) Text original: „(iv) Corporatia nu îşi va asuma raspunderea pentru conducerea unei întreprinderi în care a investit.”

(v) Corporatia va intreprinde operaţiunea de finanţare în condiţiile pe care le considera corespunzătoare, tinind seama de cerinţele intreprinderii, de riscurile care sînt asumate de corporatie şi de condiţiile obtinute în mod normal de investitorii particulari pentru o finanţare similara;

(vi) Corporatia va incerca să-şi reintregeasca fondurile prin vinzarea investitiilor sale către investitori particulari, ori de cite ori poate să faca aceasta în mod corespunzător, în condiţii satisfăcătoare;

(vii) Corporatia va incerca sa menţină o diversificare judicioasa a investitiilor sale.

Secţiunea 4 Protejarea intereselor

În eventualitatea ca exista sau este posibila aparitia unui caz de culpa cu privire la oricare din investiţiile sale, insolvabilitatea efectiva sau anticipata a intreprinderii în care va fi fost facuta aceasta investiţie, sau alte situaţii care, după opinia corporatiei, ameninta sa puna în primejdie aceasta investiţie, nimic din cadrul acestui acord nu va împiedica corporatia de a intreprinde o asemenea actiune sau de a exercita asemenea drepturi pe care le considera necesare pentru protejarea intereselor sale.

Secţiunea 5 Aplicabilitatea anumitor restrictii valutare

Fondurile primite de/sau platibile corporatiei cu privire la investiţiile corporatiei facute pe teritoriile oricărui membru, în conformitate cu secţiunea 1 din acest articol, nu vor fi eliberate decit pe baza oricarei prevederi din acest articol referitoare la restrictiile valutare, reglementarile şi controalele general aplicabile în vigoare pe teritoriile acelui membru.

Secţiunea 6 Diverse operaţiuni

Pe linga operaţiunile specificate în altă parte în acest acord, corporatia va fi imputernicita:

(i) sa contracteze împrumuturi şi, în aceasta privinta, sa furnizeze acele garantii colaterale sau altfel de garantii pe care le va considera necesare, cu condiţia, totusi, ca înainte de a face o vinzare publică a obligatiunilor sale pe piaţa unui membru, corporatia sa fi obţinut aprobarea acelui membru, ca şi a membrului în a cărui moneda vor fi exprimate obligatiunile; dacă, şi atita vreme cit corporatia va fi indatorata cu împrumuturi de la sau garantate de banca, suma totala atrasa şi nerambursata din imprumuturile contractate sau garantiile date de corporatie nu va fi majorata, dacă la acea data sau ca rezultat al acestei majorări, suma totala a garantiei (inclusiv garantarea oricarei datorii) contractata de corporatie din oricare sursa şi nerambursata la acel moment va depăşi o sumă egala cu de 4 ori capitalul sau subscris neafectat şi rezervele*);


Notă *) Ultima clauza a fost inclusa prin amendamentul intrat în vigoare la 1 septembrie 1965.

(îi) să investească fonduri care nu sînt necesare în operaţiunile sale de finanţare în astfel de obligaţiuni, după cum poate hotari şi de a investi fonduri deţinute pentru pensii sau scopuri similare în titluri usor comercializabile, fără a se supune restrictiilor impuse de alte secţiuni din acest articol;

(iii) sa garanteze titlurile în care a investit pentru a facilita vinzarea lor;

(iv) sa cumpere şi sa vinda titlurile pe care le-a emis sau garantat sau în care a investit;(v) sa exercite alte asemenea atribuţii legate de activitatea sa, după cum va fi necesar sau de dorit pentru promovarea scopurilor sale.

Secţiunea 7 Evaluarea monedelor

De cite ori va deveni necesar, potrivit acestui acord, să se estimeze o moneda în functie de valoarea altei monede, aceasta estimare va fi hotarita de corporatie în mod rezonabil după consultarea cu Fondul Monetar International.

Secţiunea 8 Avertizare pe titlurile de valoare

Fiecare titlu emis sau garantat de corporatie va purta pe faţa sa o menţiune clara, în sensul că aceasta nu constituie o obligaţie a băncii sau, dacă nu este mentionat în mod expres pe titlu, a unui guvern.

Secţiunea 9 Activitate politica prohibita

Corporatia şi funcţionarii săi nu se vor amesteca în afacerile politice ale vreunui membru şi nu vor fi influentati în deciziile lor de caracterul politic al membrului sau membrilor respectivi. Pentru deciziile lor vor fi relevante doar considerentele economice, iar aceste considerente vor fi evaluate impartial pentru a realiza scopurile afirmate în acest acord.

Articolul 4

Organizarea şi conducerea

Secţiunea 1 Structura corporatiei

Corporatia va avea un Consiliu al guvernatorilor, un Consiliu al directorilor, un presedinte al Consiliului directorilor, un presedinte, precum şi funcţionarii şi personalul care să indeplineasca sarcinile pe care le poate hotari corporatia.

Secţiunea 2 Consiliul guvernatorilor

a) Toate imputernicirile corporatiei vor fi investite în Consiliul guvernatorilor.

b) Fiecare guvernator şi guvernator supleant al băncii numit de un membru al băncii, care este şi membru al corporatiei, va fi ex officio guvernator sau guvernator supleant al corporatiei. Nici un guvernator supleant nu are drept de vot decit în absenta principalului guvernator. Consiliul guvernatorilor va alege pe unul dintre guvernatori în functia de presedinte al Consiliului guvernatorilor.Oricare guvernator sau guvernator supleant va inceta să deţină functia dacă membrul prin intermediul caruia a fost numit va inceta sa mai fie membru al corporatiei.

c) Consiliul guvernatorilor poate delega Consiliului directorilor mandatul de a exercita oricare din imputernicirile sale, cu excepţia imputernicirii de:

(i) a admite noi membri şi de a hotari condiţiile admiterii lor;

(îi) a majoră sau reduce capitalul de baza;

(iii) a suspenda un membru;

(iv) a decide asupra sesizarilor privind interpretarile acestui acord date de Consiliul directorilor;

(v) a face aranjamente de cooperare cu alte organizaţii internationale (altele decit aranjamentele neoficiale cu caracter temporar şi administrativ);

(vi) a decide suspendarea permanenta a operaţiunilor corporatiei şi repartizarea activului sau;

(vii) a declara dividende;

(viii) a amenda acest acord.

d) Consiliul guvernatorilor va tine o intilnire anuală şi alte intilniri care pot fi prevăzute de Consiliul guvernatorilor sau convocate de Consiliul directorilor.

e) Întîlnirea anuală a Consiliului guvernatorilor va fi corelata cu întîlnirea anuală a Consiliului guvernatorilor băncii.

f) Numărul necesar de participanti pentru orice intilnire a Consiliului guvernatorilor va fi o majoritate a guvernatorilor exercitind nu mai puţin de două treimi din totalul dreptului de vot.

g) Corporatia poate stabili, prin regulament, o procedură prin care Consiliul directorilor să poată obtine un vot al guvernatorilor, intr-o anumita problema, fără convocarea Consiliului guvernatorilor.

h) Consiliul guvernatorilor şi Consiliul directorilor, în măsura în care acesta din urma este autorizat, pot sa adopte acele reguli şi reglementari care sînt necesare sau potrivite pentru conducerea corporatiei.

i) Guvernatorii şi guvernatorii supleanti vor functiona ca atare fără compensatie din partea corporatiei.

Secţiunea 3 Votarea

a) Fiecare membru va avea 250 voturi plus cite un vot suplimentar pentru fiecare actiune deţinută din capital.

b) Cu excepţia celor prevăzute altfel în mod expres, toate problemele care stau în faţa corporatiei vor fi hotarite printr-o majoritate de voturi.

Secţiunea 4 Consiliul directorilor

a) Consiliul directorilor va raspunde de conducerea operaţiunilor generale ale corporatiei şi, în acest scop, va exercita întreaga autoritate acordată prin acest acord sau delegata de Consiliul guvernatorilor.

b) Consiliul directorilor corporatiei va fi compus ex officio din fiecare director executiv al băncii care va fi fost fie (i) numit de un membru al băncii care este şi membru al corporatiei, fie (îi) ales printr-o votare în care voturile a cel puţin unui membru al băncii care este şi membru al corporatiei vor fi în sprijinul alegerii sale. Supleantul fiecarui director executiv al băncii va fi ex officio un director supleant al corporatiei. Oricare director va inceta să deţină functia sa, dacă membrul de către care a fost numit sau dacă toţi membrii ale caror voturi au fost în favoarea sa vor inceta de a mai fi membri ai corporatiei.

c) Fiecare director care este director executiv numit al băncii va avea dreptul să-şi exercite numărul de voturi pe care membrul prin care a fost astfel numit are dreptul sa şi le exercite în cadrul corporatiei. Fiecare director care este director executiv ales al băncii va avea dreptul sa exercite voturile pe care membrul sau membrii corporatiei, ale caror voturi au fost în favoarea lui la banca, au dreptul de a le exercita în cadrul corporatiei. Toate voturile la care un director are dreptul vor fi exercitate în mod unitar.

d) Directorul supleant va avea puteri depline de a actiona în absenta directorului care l-a numit. Cînd directorul este prezent, supleantul sau poate participa la intruniri, dar nu va vota.

e) Numărul necesar de participanti pentru o intrunire a Consiliului directorilor va fi o majoritate a directorilor care exercită nu mai puţin de o jumătate din dreptul de vot total.

f) Consiliul directorilor se va intruni ori de cite ori afacerile corporatiei reclama aceasta.

g) Consiliul guvernatorilor va adopta reglementari potrivit cărora un membru al corporatiei, care nu are dreptul de a numi un director executiv al băncii, poate trimite un reprezentant pentru a participa la orice intrunire a Consiliului directorilor corporatiei cînd se analizeaza o cerere facuta de acel membru sau o problemă care afectează direct acel membru.

Secţiunea 5 Preşedintele Consiliului directorilor, preşedintele corporatiei şi personalul

a) Preşedintele băncii va fi ex officio preşedintele Consiliului directorilor corporatiei, dar nu va avea drept de vot, cu excepţia unui vot decisiv în cazul unui balotaj. El poate participa la intrunirile Consiliului guvernatorilor, dar nu va avea drept de vot la aceste intruniri.

b) Preşedintele corporatiei va fi numit de Consiliul directorilor la recomandarea presedintelui Consiliului directorilor. Preşedintele va fi seful personalului functional al corporatiei. Sub indrumarea Consiliului directorilor şi sub supravegherea generală a presedintelui acestuia, el va conduce afacerile obisnuite ale corporatiei şi, sub controlul lor general, va raspunde de organizarea, numirea şi demiterea functionarilor şi personalului. Preşedintele corporatiei poate participa la întîlnirile Consiliului directorilor, dar nu va avea drept de vot la aceste intilniri. Preşedintele corporatiei va inceta să-şi menţină functia prin decizia Consiliului directorilor în care preşedintele Consiliului directorilor este de acord.

c) Preşedintele corporatiei, funcţionarii şi personalul corporatiei, în exercitarea functiei, datorează întreaga raspundere corporatiei şi nici unei alte autorităţi. Fiecare membru al corporatiei va respecta caracterul international al acestei raspunderi şi se va abtine de la orice incercare de a influenţa pe oricare din ei în ceea ce priveste exercitarea functiilor lor.

d) Avînd în vedere importanţa deosebită de a asigura nivelurile cele mai inalte de eficienta şi de competenţa profesionala, se va acorda atenţia cuvenita importantei recrutarii personalului corporatiei pe o baza geografica cit se poate de larga.

Secţiunea 6 Relaţia cu banca

a) Corporatia va fi o entitate separata şi distincta de cea a băncii, iar fondurile corporatiei vor fi tinute separat de cele ale băncii*). Prevederile acestei secţiuni nu vor împiedica corporatia de a face aranjamente cu banca în privinta facilitatilor, personalului şi serviciilor şi aranjamente pentru rambursarea cheltuielilor administrative platite în primul moment de una dintre organizaţii în numele celeilalte.


Notă *) Textul original include urmatoarele: „Corporatia nu va da împrumut sau nu va lua împrumut de la banca”.

b) Nimic din cadrul acestui acord nu va face corporatia răspunzătoare de actiunile sau oblibaţiile băncii, sau banca răspunzătoare de actiunile sau oblibaţiile corporatiei.

Secţiunea 7 Relatii cu alte organizaţii internationale

Corporatia, actionind prin intermediul băncii, va incheia aranjamente oficiale cu Natiunile Unite şi poate incheia astfel de aranjamente cu alte organizaţii internationale publice care au raspunderi specializate în domenii conexe.

Secţiunea 8 Amplasarea birourilorBiroul principal al corporatiei va fi în aceeasi localitate cu biroul principal al băncii. Corporatia poate stabili înfiinţarea altor birouri pe teritoriile oricărui membru.

Secţiunea 9 Depozitari

Fiecare membru va desemna banca sa centrala ca depozitara la care corporatia poate să-şi pastreze drepturile în moneda unui astfel de membru sau alte active ale corporatiei sau, dacă nu are banca centrala, va desemna în acest scop alta institutie care poate fi acceptabila corporatiei.

Secţiunea 10 Canale ale comunicatiei

Fiecare membru va desemna o autoritate corespunzătoare cu care corporatia să poată comunică în legătură cu orice problema ivita, potrivit acestui acord.

Secţiunea 11 Publicarea rapoartelor şi asigurarea informaţiilor

a) Corporatia va publică un raport anual care să conţină o dare de seama de bilant certificata a conturilor sale, care va circula în rindul membrilor, la intervale de timp potrivit, o dare de seama în rezumat a situaţiei sale financiare şi o situaţie de venituri şi cheltuieli care să arate rezultatele operaţiunilor sale.

b) Corporatia poate publică alte asemenea rapoarte pe care le considera oportune pentru realizarea scopurilor sale.

c) Copiile tuturor rapoartelor, darilor de seama şi publicatiilor efectuate potrivit acestei secţiuni vor fi distribuite membrilor.

Secţiunea 12 Dividende

a) Consiliul guvernatorilor poate hotari periodic ce parte din veniturile şi excedentul net al corporatiei va fi repartizata ca dividende, după ce sînt asigurate rezervele.

b) Dividendele vor fi repartizate pro rata proportional cu capitalul de baza detinut de membri.

c) Dividendele vor fi platite în modul şi în moneda sau monedele pe care le va decide corporatia.

Articolul 5Retragerea; suspendarea calităţii de membru; suspendarea operaţiunilor

Secţiunea 1 Retragerea membrilor

Oricare membru se poate retrage din cadrul corporatiei oricînd prin transmiterea unei instiintari în scris corporatiei, la sediul sau principal. Retragerea va deveni efectiva la data la care este primita aceasta instiintare.

Secţiunea 2 Suspendarea calităţii de membru

a) Dacă un membru nu reuseste să-şi indeplineasca oblibaţiile faţă de corporatie, corporatia poate suspenda calitatea sa de membru prin decizia majorităţii guvernatorilor, exercitind o majoritate a puterii de vot totale. Membrul astfel suspendat va inceta în mod automat să fie membru la un an de la data suspendarii sale, dacă este luata o decizie de aceeasi majoritate pentru repunerea în drepturi a membrului.

b) În perioada suspendarii, membrul nu va avea dreptul de a exercita nici un drept potrivit acestui acord, cu excepţia dreptului de retragere, dar va fi supus în continuare tuturor obligaţiilor.

Secţiunea 3 Suspendarea sau încetarea calităţii de membru al băncii

Oricare membru caruia i se suspenda calitatea de membru sau inceteaza de a fi membru al băncii, în mod automat i se va suspenda şi calitatea de membru al corporatiei sau va inceta de a fi membru al corporatiei, după caz.

Secţiunea 4 Drepturi şi obligaţii ale guvernelor care inceteaza de a mai fi membre

a) Cînd un guvern inceteaza de a mai fi membru, acesta va ramine răspunzător pentru toate sumele pe care le datorează corporatiei. Corporatia va rascumpara capitalul acestui guvern ca parte a acordului privind conturile cu acesta, potrivit prevederilor acestei secţiuni, dar guvernul nu va avea alte drepturi potrivit acestui acord, cu excepţia celor prevăzute în aceasta secţiune şi în art. VIII (c).

b) Corporatia şi guvernul pot conveni asupra rascumpararii capitalului guvernului în condiţii potrivite imprejurarilor, fără referire la prevederile paragrafului c) de mai jos. Acest acord poate avea în vedere, printre altele, o reglementare finala a tuturor obligaţiilor guvernului faţă de corporatie.

c) Dacă acest acord nu se va face în curs de 6 luni după ce guvernul inceteaza de a mai fi membru sau la o dată pe care corporatia şi guvernul respectiv o pot conveni, preţul de rascumparare a capitalului de baza al guvernului va fi valoarea aratata de documentele corporatiei la data cînd guvernul inceteaza de a mai fi membru. Rascumpararea capitalului se va supune urmatoarelor condiţii:

(i) plăţile pentru actiunile din capitalul de baza se pot face periodic la predarea acestora de către guvern, în astfel de rate, la acele date şi în acea moneda sau acele monede disponibile pe care le hotaraste în mod rezonabil corporatia, tinind seama de pozitia financiară a corporatiei;

(îi) orice suma datorata guvernului pentru capitalul sau de baza va fi retinuta atita vreme cit guvernul respectiv sau oricare din agentiile sale rămîn obligate corporatiei privind plata oricarei sume, iar această sumă poate fi compensata, în functie de opţiunea corporatiei, pe măsură ce devine scadenta, cu suma datorata de corporatie;

(iii) dacă corporatia sufera o pierdere neta din investiţiile facute conform cu art. III, secţiunea 1, şi pe care le detine la data cînd guvernul inceteaza de a fi membru, iar suma acestei pierderi depăşeşte volumul rezervelor prevăzute la acea data pentru aceasta, guvernul va rambursa la cerere suma cu care preţul de rascumparare a acţiunilor din capitalul de baza s-ar fi redus dacă aceasta pierdere s-ar fi luat în considerare cînd a fost determinat preţul de rascumparare.

d) În nici un caz, nici o parte a capitalului de baza datorata unui guvern potrivit acestei secţiuni nu va fi plătită înainte de 6 luni de la data la care guvernul inceteaza de a fi membru. Dacă în timp de 6 luni de la data la care un guvern inceteaza de a fi membru, corporatia suspenda operaţiunile potrivit secţiunii a 5-a a acestui articol, toate drepturile acestui guvern vor fi determinate prin prevederile acestei secţiuni 5 şi guvernul va fi considerat inca membru al corporatiei în baza prevederilor acestei secţiuni 5, cu excepţia faptului că nu va avea drept de vot.

Secţiunea 5 Suspendarea operaţiunilor şi reglementarea obligaţiilor

a) Corporatia poate suspenda permanent operaţiunile sale prin votul majorităţii guvernatorilor care îşi exercită majoritatea puterii de vot. După o astfel de suspendare a operaţiunilor corporatia îşi va inceta toate activităţile, excepţind cele legate de realizarea ordonata, conservarea şi pastrarea activelor sale şi reglementarea obligaţiilor sale. Pînă la reglementarea acestor obligaţii şi repartizarea activelor, corporatia va continua sa existe şi toate drepturile reciproce şi oblibaţiile corporatiei şi ale membrilor săi, potrivit acestui acord, vor continua nestirbite, dar nici un membru nu va fi suspendat sau retras şi nu se va face nici o repartizare membrilor, cu excepţia celor prevăzute în aceasta secţiune.

b) Nici o repartizare nu va fi facuta membrilor în contul subscriptiilor lor la capitalul de baza al corporatiei pînă cînd toate oblibaţiile sale faţă de creditori nu vor fi achitate sau asigurate şi pînă cînd consiliul guvernatorilor, prin votul majoritar al guvernatorilor care-şi exercită majoritatea din totalul puterii de vot, nu va decide sa faca aceasta repartizare.

c) Conform celor de mai sus, corporatia va repartiza activele corporatiei membrilor pro rata, proportional cu capitalul de baza detinut de acestia, cu condiţia, în cazul fiecarui membru, a reglementarii anterioare a tuturor creanţelor neachitate ale corporatiei faţă de acest membru. Repartizarea se va face la acele date, în acele monede şi în numerar sau alte active pe care corporatia le va considera corecte şi echitabile.                         Cotele repartizate membrilor nu este neaparat nevoie să fie uniforme cu privire la tipul activelor repartizate sau la valuta în care sînt exprimate.

d) Orice membru care primeste active repartizate de corporatie, urmare acestei secţiuni, se va bucura de aceleasi drepturi cu privire la aceste active ca şi corporatia înainte de repartizarea lor.

Articolul 6

Statut, imunitati şi privilegii

Secţiunea 1 Scopul articolelor

Pentru a da posibilitatea corporatiei de a-şi îndeplini functiile cu care este imputernicita, statutul, imunitatile şi privilegiile stabilite în acest articol vor fi acordate corporatiei pe teritoriile fiecarui membru.

Secţiunea 2 Statutul corporatiei

Corporatia va avea personalitate juridica deplina şi, în special, capacitatea:

(i) de a contracta;

(îi) de a achizitiona şi dispune de proprietăţi imobiliare şi mobiliare;

(iii) de a institui proceduri legale.

Secţiunea 3 Pozitia corporatiei cu privire la procesul judiciar

Actiunile împotriva corporatiei pot fi aduse numai în faţa unui tribunal cu jurisdictie competenţa pe teritoriile unui membru unde corporatia are un sediu, are un agent numit în scopul acceptarii citatiei sau înştiinţării procesului, sau unde a emis sau garantat titluri. Totusi, nu vor fi admise acţiuni ale membrilor sau persoanelor care acţionează în numele sau care capata drepturi din partea altor membri.Proprietatea şi activele corporatiei, oriunde ar fi amplasate şi indiferent cine le detine, vor fi imune faţă de toate formele de confiscare, sechestrare sau executare silita înainte de pronuntarea sentintei finale împotriva corporatiei.

Secţiunea 4 Imunitatea activelor faţă de confiscare

Proprietatea şi activele corporatiei, oriunde localizate şi de oricine deţinute, vor fi imune de cercetare, rechizitionare, confiscare, expropriere sau alta forma de urmărire prin actiune executiva sau legislativa.

Secţiunea 5 Imunitatea arhivelor

Arhivele corporatiei vor fi inviolabile.

Secţiunea 6 Neimpunerea de restrictii activelor corporatiei

În măsura necesară executarii operaţiunilor prevăzute în acest acord şi în conformitate cu prevederile art. III, secţiunea 5, şi a celorlalte prevederi ale acordului, toate proprietăţile şi activele corporatiei vor fi libere de restrictii, reglementari, controale şi moratorii de orice fel.

Secţiunea 7 Privilegiul comunicatiilor

Comunicatiile oficiale ale corporatiei vor beneficia din partea fiecarui membru de acelasi tratament pe care îl acorda comunicatiilor oficiale cu alti membri.

Secţiunea 8 Imunitatile şi privilegiile functionarilor şi lucratorilor

Toţi guvernatorii, directorii, loctiitorii, funcţionarii şi lucratorii corporatiei:

(i) vor fi imuni faţă de acţiuni judiciare cu privire la activităţile indeplinite de ei în calitatile lor oficiale;

(îi) dacă nu au naţionalitate locala, li se vor acorda aceleasi imunitati faţă de restrictiile de imigrare, faţă de cerinţele de înregistrare pentru straini şi faţă de oblibaţiile naţionale de serviciu militar şi aceleasi facilităţi în ceea ce priveste restrictiile valutare asa cum sînt acordate de tarile membre ale corporatiei reprezentantilor, oficialitatilor şi lucratorilor de acelasi rang cu cei ai celorlalte tari membre;

(iii) li se va acorda acelasi tratament cu privire la facilităţi de calatorie ca şi cel acordat de membrii reprezentantilor, oficialitatilor şi lucratorilor de acelasi rang cu cei ai celorlalte tari membre.

Secţiunea 9 Imunitati faţă de impozitare

a) Corporatia, activele sale, proprietatea, venitul şi operaţiunile sale din tranzactiile autorizate de acest acord vor fi imune de orice impozitare şi orice taxe vamale. Corporatia va fi, de asemenea, imuna faţă de obligaţia de a colecta sau plati orice impozit sau taxa.

b) Nu se va impune nici un impozit asupra sau cu privire la salarii şi stimulente platite de corporatie directorilor, loctiitorilor, oficialitatilor sau lucratorilor corporatiei care nu sînt cetăţeni, subiecti locali sau nu au naţionalitate locala.

c) Nu se percepe nici un impozit asupra obligatiunilor sau titlurilor emise de corporatie (inclusiv dividende sau dobinzi) de oricine ar fi deţinute:

(i) care face discriminari împotriva acestor obligaţiuni sau titluri numai pentru ca sînt emise de corporatie; sau

(îi) dacă asigura baza jurisdictionala pentru aceasta impozitare este locul sau moneda în care sînt emise, devenite platibile sau platite, sau locul oricarei afaceri sau oricărui sediu mentinute de corporatie.

d) Nu se percepe nici un fel de impozit asupra oricarei obligaţiuni sau titlu garantat de către corporatie (inclusiv dividendele sau dobinzile), indiferent de deţinătorul acestora:

(i) care face discriminari faţă de asemenea obligaţie sau titlu numai pentru ca este garantat de corporatie; sau

(îi) dacă baza jurisdictionala pentru aceasta impozitare este localizarea sediului sau locul afacerilor corporatiei.

Secţiunea 10 Aplicarea articolului

Fiecare membru va lua masurile necesare, în propriul sau teritoriu, cu scopul de a pune în aplicare efectiv în legislatia proprie principiile stabilite de acest acord şi va informa corporatia asupra acţiunilor detaliate pe care le-a intreprins.

Secţiunea 11 RenuntareCorporatia poate renunta la privilegiile şi imunitatile conferite, potrivit acestui articol, în măsura în care şi în condiţiile pe care le hotaraste.

Articolul 7

Amendamente

a) Acest acord poate fi amendat prin votul a trei cincimi din guvernatorii care exercită patru cincimi din totalul voturilor.

b) Prin excepţie de la paragraful a) de mai sus, votul afirmativ al tuturor guvernatorilor este necesar în cazul unui amendament care modifica:

(i) dreptul de a se retrage din corporatie potrivit art. V, secţiunea 1;

(îi) dreptul de preemptiune asigurat prin art. II, secţiunea 2 d);

(iii) limitarea obligaţiei prevăzute în art. II, secţiunea 4.

c) Orice propunere de amendament privind acest acord, fie ca emana din partea unui membru, guvernator sau Consiliului directorilor, va fi comunicata presedintelui Consiliului guvernatorilor care va supune propunerea Consiliului guvernatorilor. Dacă amendamentul a fost corespunzător adoptat, corporatia va certifica aceasta prin comunicare oficiala adresata tuturor membrilor. Amendamentele vor intra în vigoare pentru toţi membrii la trei luni după data comunicarii oficiale, dacă Consiliul guvernatorilor nu va specifică o perioadă mai scurta.

Articolul 8Interpretare şi arbitraj

a) Orice problema de interpretare a prevederilor acestui acord care se iveste între un membru şi corporatie sau între membrii corporatiei va fi supusă pentru decizie Consiliului directorilor. Dacă problema influenţează în special un membru al corporatiei care nu are dreptul de a numi un director executiv al băncii, acesta va avea dreptul de reprezentare în concordanta cu art. IV, secţiunea 4 g).

b) În cazul în care Consiliul directorilor a dat o decizie potrivit paragrafului a) de mai sus, orice membru poate cere ca problema să fie prezentată Consiliului guvernatorilor, a cărui decizie va fi finala. Pînă la obtinerea deciziei Consiliului guvernatorilor, corporatia poate actiona după cum considera necesar, pe baza deciziei Consiliului directorilor.

c) De cite ori se iveste un dezacord între corporatie şi o tara care a incetat de a mai fi membra sau între corporatie şi un membru pe durata suspendarii permanente a corporatiei, acest dezacord va fi supus arbitrajului unui tribunal format din trei arbitri, unul numit de corporatie, altul de tara implicata şi unul care, dacă partenerii nu convin altfel, va fi numit de preşedintele Curtii Internationale de Justiţie sau alta asemenea autoritate care poate fi stabilita prin reglementarea adoptata de corporatie. Arbitrul va avea putere deplina de a solutiona toate problemele de procedura, în orice situaţie de dezacord între părţi cu privire acestea.

Articolul 9

Prevederi finale

Secţiunea 1 Intrarea în vigoare

Acest acord va intra în vigoare după ce a fost semnat din partea a nu mai puţin de 30 guverne ale caror subscriptii insumeaza nu mai puţin de 75% din totalul subscriptiilor stabilite în lista „A” şi după ce instrumentele aratate în secţiunea 2 a) a acestui articol au fost depuse din partea lor, dar în nici un caz acest acord nu va intra în vigoare înainte de 1 octombrie 1955.

Secţiunea 2 Semnatura

a) Fiecare guvern din partea caruia este semnat acest acord va depune la banca instrumentele stabilite prin care a acceptat acest acord fără rezerve, potrivit legislaţiei sale şi a luat toate masurile necesare pentru a-i da posibilitatea de a-şi îndeplini oblibaţiile potrivit acordului.

b) Fiecare guvern va deveni membru al corporatiei de la data depunerii din partea sa a instrumentelor cuprinse în paragraful a) de mai sus, dar nici un guvern nu va deveni membru înainte ca acest statut să între în vigoare potrivit secţiunii 1 a acestui articol.

c) Acest acord va ramine deschis semnarii pînă la 31 decembrie 1956, la sediul principal al băncii, din partea guvernelor tarilor care sînt prezentate în lista „A”.d) După ce acest acord va intra în vigoare, el va fi deschis pentru semnare din partea guvernului oricarei tari a carei calitate de membru a fost aprobata urmare art. II, secţiunea 1 b).

Secţiunea 3 Inaugurarea corporatiei

a) Îndată ce acest acord intră în vigoare, potrivit secţiunii 1 a acestui articol, preşedintele Consiliului directorilor va convoca o sedinta a Consiliului directorilor.

b) Corporatia va începe operaţiunile de la data cînd este ţinuta aceasta sedinta.

c) Pînă la prima sedinta a Consiliului guvernatorilor, Consiliul directorilor poate exercita toate puterile Consiliului guvernatorilor, cu excepţia celor rezervate Consiliului guvernatorilor potrivit acestui acord.

Incheiat la Washington, într-un singur exemplar care va ramine depus în arhivele Băncii Internationale pentru Reconstructie şi Dezvoltare, care a indicat prin semnatura sa acordul de a actiona ca depozitar al acestui acord şi de a notifica tuturor guvernelor ale caror nume sînt prezentate în lista „A” la data cînd acest acord va intra în vigoare potrivit art. IX, secţiunea 1 din acesta.                           

LISTA „A”       

Subscrieri la capitalul de baza al Corporatiei Financiare Internationale (C.F.I.)

Ţara Numărul acţiunilor Suma în dolari S.U.A.
Australia 2.215 2.215.000
Austria 554 554.000
Belgia 2.492 2.492.000
Bolivia 78 78.000
Brazilia 1.163 1.163.000
Birmania 166 166.000
Canada 3.600 3.600.000
Ceylon 166 166.000
Chile 388 388.000
China 6.646 6.646.000
Columbia 388 388.000
Costa Rica 22 22.000
Cuba 388 388.000
Danemarca 753 753.000
Republica Dominicană 22 22.000
Ecuador 35 35.000
Egipt 590 590.000
El Salvador 11 11.000
Etiopia 33 33.000
Finlanda 421 421.000
Franţa 5.815 5.815.000
R.F.G. 3.655 3.655.000
Grecia 277 277.000
Guatemala 22 22.000
Haiti 22 22.000
Honduras 11 11.000
Islanda 11 11.000
India 4.431 4.431.000
Indonezia 1.218 1.218.000
Iran 372 372.000
Irak 67 67.000
Israel 50 50.000
Italia 1.994 1.994.000
Japonia 2.769 2.769.000
Iordania 33 33.000
Liban 50 50.000
Luxemburg 111 111.000
Mexic 720 720.000
Olanda 3.046 3.046.000
Nicaragua 9 9.000
Norvegia 554 554.000
Pakistan 1.108 1.108.000
Panama 2 2.000
Paraguay 16 16.000
Peru 194 194.000
Filipine 166 166.000
Suedia 1.108 1.108.000
Siria 72 72.000
Thailanda 139 139.000
Turcia 476 476.000
Uniunea Sud Africană 1.108 1.108.000
Marea Britanie 14.400 14.400.000
S.U.A. 35.168 35.168.000
Uruguay 116 116.000
Venezuela 116 116.000
Iugoslavia 443 443.000
TOTAL: 100.000 100.000.000

–––-

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s